Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životopis Jiřího Stuny - mluvčího LEAP pro ČR

2. 10. 2010

 

recovered057.jpg

 

Osobní údaje
Jméno a příjmení: PhDr. Mgr. Jiří Stuna
Datum narození:  květen 1976
Stav:    ženatý, 2 děti
Adresa:   537 05  Chrudim
Tel.:    731 557 489
E-mail:   jiri.stuna@skutec.cz

Vzdělání

VŠ Danubius, fakulta sociální práce, "Výzkum stresu- důvodu profesního selhávání policistů", PhDr.

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik dle C.Rogerse, PCA institut Praha

Vysoká škola Edukacja Wroclaw, fakulta managementu- Diplomová práce na téma Duševní zdraví a krizová intervence u policistů.- Mgr. studium


Vysoká škola obchodu a  sportu Collegium  Glacense  Nowa  Ruda, katedra řízení,
licenciátské (bakalářské) studium v oboru Řízení územně samosprávných celků

2003-2006 TRIVIS-Střední škola veřejnoprávní
a Vyšší odborná škola prevence kriminality a
krizového řízení Praha,s.r.o.- obor Veřejnoprávní
ochrana, zakončené maturitní zkouškou s
vyznamenáním

1990-1993 SOU strojírenské Karosa Vysoké Mýto,
vyučen v oboru autoklempíř

1982-1990 ZŠ Závodu Míru Pardubice

Ostatní kurzy:

- o.p.s. Praha- Focusing

- E-universita- Akutní intoxikace v přednemocniční neodkladné péči

                        - Psychiatrická problematika v přednemocniční péči 

- o.p.s. Hradec Králové- Krizová intervence


   - Ministerstvo vnitra ČR-osvědčení
     strážníka městské policie

   - České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů
     osvědčení k vedení preventivních besed projektu
      „ Právo pro každý den“

Regionpartner -akreditované osvědčení AK/PV-87/2008 Krizové řízení a psychologické přístupy k řešení krizových situací

Centrum pro veřejnou politiku- osvědčení „Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže v ČR“
      

- Policie ČR-Okresní ředitelství Chrudim
     osvědčení o praktickém zvládnutí použití
     donucovacích prostředků

- F-Varia, Brno- veterinární kurz-odborná způsobilost 
  k odchytu toulavých a vybraných synatropních zvířat a provozování útulků pro zvířata

    -Řidičský průkaz sk.: A,B,C,E,T
    -Zbrojní průkaz sk.:  D,E
   
Ostatní znalosti:   Anglický jazyk- základy
                               Ruský jazyk- pasivně

    Počítače: MS WINDOVS, MS OFFICE, Internet,
     Corel, Audio-video programy,…….

Zahraniční stáže:
2001 týdenní stáž v nizozemském Ede u holandské
Královské policie a institucí zabývajících se drogovou
problematikou

Zaměstnání :  

2013 do současné doby  psychoterapeut- rogerian.cz

5/2002  do současné doby Městská policie Skuteč,
    funkce: velitel MP, 
  

6/1999-4/2002 Město Chrudim
od 2001 jmenován do funkce manažera prevence kriminality města Chrudim
do 12/2000 strážník Městské policie Chrudim

4/1996-5/1999 Synthesia a.s. (Explosia) Pardubice
člen zásahové jednotky ochrany podniku

1/1996-3/1996 Autodoprava Lýr,Ostřešany
řidič nákladního automobilu

8/1993- 1995 Správa a údržba silnic Chrudim
automechanik, řidič

Základní vojenská služba
    1/1995 –2/1995 VÚ 7214 Čáslav –přijímač
    3/1995- 12/1995 VÚ 2553 Pardubice
( zdravotnický instruktor, laborant, mechanik)

Neziskové organizace: SDH Žumberk - preventista , LEAP, dobrovolníci Unicef, Konopa o.s.

Zájmy
rodina,  literatura faktů, slanování, cestování


Personal information
 

Name and Surname: PhDr. Mgr. Jiří Stuna

Date of birth: May 1976
Marital Status: Married, 2 children
Address: 537 05 Chrudim , Czech republic
Tel.: +420 731 557 489
E-mail:  jiri.stuna@ skutec.cz


Education
College of business and sport Collegium Glacense Nowa Ruda, Department of Management,
licenciát (bachelor's) degree in management of local governments

2003-2006 TRIVIS-private  school
and College of crime prevention and
Crisis Management Prague, sro-Public Study

protection, culminating with GCSE
honors

SOU 1990-1993 Engineering Karosa Vysoke Myto,
mechanic

1982-1990 School Peace Race in Pardubice

Other courses:
   - Ministry of Interior-certification
     City Police

   - Czech center for negotiation and conflict resolution
     certificate to the preventive management of the project meetings
      "Street Law"

Regionpartner-accredited certification AK/PV-87/2008 Crisis management and psychological approaches to crisis situations

Center for Public Policy-Certificate of Education social service providers in the area of crime prevention and social inclusion of youth in the CR "
      

- District Police Directorate-Chrudim
     certificate of practical mastery of the use of
     coercion

- F-Varia, Brno-rate-health professional capacity
  the capture of stray animals and selected synatropních and operation of shelters for animals

 -Driving license.: A, B, C, E, T
    Sk-Firearms license.: D, E

   
Other languages:  English-beginner
                               Russian-passive

    Computers: MS WINDOVS, MS Office, Internet,
     Corel, audio-video programs, ... ....

Internships abroad:
2001-week internship at Ede, Netherlands Dutch
Royal police and institutions involved in drug
problems

Occupation:

5 / 2002 until the present day City Police Skuteč,
    Function: Chief Constable , (lieutenant)
  

6/1999-4/2002 City Chrudim
since 2001 appointed manager of crime prevention Chrudim
to 12/2000 City Police Chrudim

4/1996-5/1999 Synthesia corp (Explosia) Pardubice
member strike teams protecting business

1/1996-3/1996 Road LYR, Ostřešany
truck driver

8/1993- 1995 Management and maintenance of roads Chrudim
mechanic, driver

Military service
    1 / 1995 -2/1995 HL-7214 receiver Caslav
    3/1995- 12/1995 HL 2553 Pardubice
(Nursing instructor, technician, mechanic)

Nonprofits: SDH Žumberk - preventista, LEAP, UNICEF volunteers, Konopa os , LEAP

Interests
family, fiction, rappelling, traveling

    

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 74903
Měsíc: 507
Den: 28